MDKDL

 
MDKDL
POWER:7 kW
PHASE:single
FREQUENCY:50 Hz
MDKDL slika