MDKDL

 
MDKDL
POWER:9 kW
PHASE:single
FREQUENCY:60 Hz
MDKDL slika